آیسان تجارت ابریشم


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات کلی:
سرمایه اولیه (ثابت): (میلیون تومان)

توانمندی خرید نقدی: (میلیون تومان)

توانمندی خرید اعتباری: (میلیون تومان)
کارت بازرگانی:
شماره کارت بازرگانی:

سال صدور کارت بازرگانی: