تعاونی گیلان ابزار


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
مواد مصرفی :
نوع مواد مصرفی: ورق 8 کششی- ورق 2/5 سیاه - تیوبلس 14 - رنگ کوره ای - پیچ و مهره سفید - سیم جوش 8/

میزان مواد مصرفی: :
ورق 8 کششی و ورق 2/5 سیاه -
توضیحات:    ....
تیوبلس 14 -
توضیحات:    ....
رنگ کوره ای -
توضیحات:    ....
پیچ و مهره سفید -
توضیحات:    ....