گلوبال تریدینگ GTS Georgia


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
مواد مصرفی :
نوع مواد مصرفی:

میزان مواد مصرفی: :
قراضه ابزار برشی تنگستن
توضیحات:   tungsten scraps....