مجتمع پالایش پگاه پرشنگ


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
مواد مصرفی :
نوع مواد مصرفی: متانول،ایزوبوتانول،تترامر،MTBE، زایلین ،

میزان مواد مصرفی: : 5000 تن سالانه