شرکت شیمی صنعت آهنگ


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
مواد مصرفی :
نوع مواد مصرفی: انواع فلزات رنگی و انواع اسیدها

میزان مواد مصرفی: : 2000 تن
اکسید مولیبدن
توضیحات:   ....